Κιρσοκήλη

Τι είναι η κιρσοκήλη;

Η κιρσοκήλη είναι ουσιαστικά μια κιρσοειδής διάταση που οφείλεται σε φλεβική ανεπάρκεια του δικτύου των φλεβών του όρχεως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στάση αίματος εντός του φλεβικού δικτύου. Εμφανίζεται συνήθως στον αριστερό όρχι λόγω ανατομικής ιδιαιτερότητας στη εκβολή της αριστεράς έσω σπερματικής φλέβας που ευνοεί την εμφάνιση κιρσοκήλης.

Αποτελεί συχνή πάθηση στον ανδρικό πληθυσμό. Ξεκινάει συνήθως κατά τη διάρκεια της εφηβικής ζωής. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει πως το 14-20% των εφήβων πάσχει από κάποιου βαθμού κιρσοκήλη.

Ποια είναι τα συμπτώματα της κιρσοκήλης;

Η φυσιολογική θερμοκρασία στην οποία πρέπει να βρίσκονται οι όρχεις είναι 2οC μικρότερη από αυτήν του υπόλοιπου σώματος. Η στάση φλεβικού αίματος που συμβαίνει στα πλαίσια της κιρσοκήλης οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας του πάσχοντος όρχεως. Το θερμικό stress επηρεάζει αρνητικά τα κύτταρα του όρχεως (κύτταρα Sertoli και Leydig) και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε αναστολή της παραγωγής ανδρογόνων και τη συσσώρευση τοξικών παραγόντων. Τα τελευταία μπορούν να μεταφερθούν με την αιματική κυκλοφορία στον «καλό» όρχι και να τον επηρεάσουν.

Περίπου το 46% των ανδρών με κιρσοκήλη θα εμφανίσουν κάποια συμπτώματα.

Αυτά μπορεί να είναι:

  • Μείωση του όγκου του όρχεως
  • Αίσθημα βάρους ή δυσφορία κυρίως κατά την άσκηση
  • Υπογονιμότητα στο 20% των ασθενών

Σε ένα μεγάλο μέρος των ασθενών η πορεία της κιρσοκήλης θα είναι πλήρως ασυμπτωματική και δεν θα επιφέρει ποτέ την οποιαδήποτε βλάβη στον όρχι ή στη σπερματογένεση.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Αν και συνήθως η κιρσοκήλη αναγνωρίζεται τυχαία με την ψηλάφηση από το γιατρό ή τον ίδιο τον ασθενή, η εξέταση εκλογής είναι το έγχρωμο Doppler, μία υπερηχογραφική μελέτη που θα αναδείξει το πρόβλημα και θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον όγκο και τη λειτουργικότητα του όρχεως. Με βάση τα ευρήματα της υπερηχογραφικής εξέτασης και της ψηλάφησης, θα γίνει η κατηγοριοποίηση της κιρσοκήλης.

Πότε πρέπει να αντιμετωπισθεί μία κιρσοκήλη;

Διαβάστε εδώ τις θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης.