Τι είναι η κιρσοκήλη;

Η κιρσοκήλη είναι ουσιαστικά μια κιρσοειδής διάταση που οφείλεται σε φλεβική ανεπάρκεια του δικτύου των φλεβών του όρχεος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στάση αίματος εντός του φλεβικού δικτύου. Εμφανίζεται συνήθως στον αριστερό όρχι λόγω ανατομικής ιδιαιτερότητας στη εκβολή της αριστεράς έσω σπερματικής φλέβας που ευνοεί την εμφάνιση κιρσοκήλης.

Αποτελεί συχνή πάθηση στον ανδρικό πληθυσμό. Ξεκινάει συνήθως κατά τη διάρκεια της εφηβικής ζωής. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει πως το 14-20% των εφήβων πάσχει από κάποιου βαθμού κιρσοκήλη.

Ποια είναι τα συμπτώματα της κιρσοκήλης;

Η φυσιολογική θερμοκρασία στην οποία πρέπει να βρίσκονται οι όρχεις είναι 2οC μικρότερη από αυτήν του υπόλοιπου σώματος. Η στάση φλεβικού αίματος που συμβαίνει στα πλαίσια της κιρσοκήλης οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας του πάσχοντος όρχεος. Το θερμικό stress επηρεάζει αρνητικά τα κύτταρα του όρχεος (κύτταρα Sertoli και Leydig) και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε αναστολή της παραγωγής ανδρογόνων και τη συσσώρευση τοξικών παραγόντων. Τα τελευταία μπορούν να μεταφερθούν με την αιματική κυκλοφορία στον «καλό» όρχι και να τον επηρεάσουν.

Περίπου το 46% των ανδρών με κιρσοκήλη θα εμφανίσουν κάποια συμπτώματα.

Αυτά μπορεί να είναι:

  • Μείωση του όγκου του όρχεος
  • Αίσθημα βάρους ή δυσφορία κυρίως κατά την άσκηση
  • Υπογονιμότητα στο 20% των ασθενών

Σε ένα μεγάλο μέρος των ασθενών η πορεία της κιρσοκήλης θα είναι πλήρως ασυμπτωματική και δεν θα επιφέρει ποτέ την οποιαδήποτε βλάβη στον όρχι ή στη σπερματογένεση.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Αν και συνήθως η κιρσοκήλη αναγνωρίζεται τυχαία με την ψηλάφηση από το γιατρό ή τον ίδιο τον ασθενή, η εξέταση εκλογής είναι το έγχρωμο Doppler, μία υπερηχογραφική μελέτη που θα αναδείξει το πρόβλημα και θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον όγκο και τη λειτουργικότητα του όρχεος. Με βάση τα ευρήματα της υπερηχογραφικής εξέτασης και της ψηλάφησης, θα γίνει η κατηγοριοποίηση της κιρσοκήλης.

Πότε πρέπει να αντιμετωπισθεί μία κιρσοκήλη;

Οι απόλυτες ενδείξεις για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι:

  • Η συνύπαρξη κιρσοκήλης και υπογονιμότητας
  • Η μείωση του όγκου του όρχεος σε παιδιά και εφήβους με κιρσοκήλη
  • Η αποκατάσταση της κιρσοκήλης σε ασθενείς με αίσθημα βάρους και άτυπα άλγη στην περιοχή έχει σχετική ένδειξη και ο ασθενής μας θα πρέπει να ξέρει πως η χειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης μπορεί να μην επιφέρει ουσιαστική λύση.
  • Ασθενείς με κιρσοκήλη που δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα ή αλλοίωση στο σπερμοδιάγραμμα δε χρήζουν θεραπείας.

Πως αντιμετωπίζεται η κιρσοκήλη και ποια είναι η καλύτερη μέθοδος;

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης της κιρσοκήλης όπως ο εμβολισμός, η λαπαροσκοπική και ρομποτική μέθοδος και οι ανοικτές επεμβάσεις. Όλες έχουν ως κοινό στόχο τη διακοπή της κυκλοφορίας φλεβικού αίματος εντός της έσω σπερματικής φλέβας.

pencil-greyΗ θεραπεία που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και τα μικρότερα ποσοστά υποτροπής είναι η μικροχειρουργική υποβουβωνική προσπέλαση.

Γίνεται με μικρή τομή πάνω από τον όρχι και η ανεύρεση και απολίνωση των διατεταμένων φλεβών γίνεται με ειδικό μικροσκόπιο. Η νοσηλεία του ασθενούς είναι 1 ημέρα και επανέρχεται άμεσα στις δραστηριότητες του.

Η λαπαροσκοπική και ρομποτική μέθοδος αυξάνουν κατά πολύ το κόστος της επέμβασης χωρίς να προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Μετά την επέμβαση, το 75% των εφήβων με μείωση στον όγκο του όρχεος θα παρατηρήσουν βελτίωση, ενώ σημαντικό ποσοστό υπογόνιμων ασθενών θα εμφανίσουν βελτίωση στις παραμέτρους της σπερματογένεσης εντός 3-6 μηνών.